Zemlja za cveće

Zemlja za cveće

Zemlja za cvece, prvi korak ka uspešnoj bašti, vrtu ili cveću na balkonu, terasi.

Humus

Humus je plodno tlo koje se nalazi na površini zemljine kore, male debljine, obično nekoliko decimetara. Sastoji se od mešavine organskih i mineralnih materija sa prisustvom bakterija. U procesu raspadanja izumrlih biljnih i životinjskih ostataka stvara se veoma bitna organska materija- HUMUS (lat. humus-zemlja crnica) koja je najznačajnija za plodnost tla. Sadržaj humusa u tlu opada dubinom, te se i njegova plodnost smanjuje idući u dubinu.

Organska materija koju dodajemo zemlji u obliku organskog đubriva reaguje sa jedinjenjima koji se u tlu već nalaze. Pri toj reakciji nastaju humusne materije – veliki molekuli organske materije sa specifičnim osobinama. Smesa koja se sastoji od 80-90% humusnih materije i 10-15% manjih nusproizvoda nastalih razgradnjom organskih materije naziva se humus.

Značaj humusa

Humus veže delove gline i praha u veće strukturne agregate pri čemu se poboljšava vodopropusnost i zračnost glinastog tla. Humus može vezati 5-10 puta više vode nego minerali gline i na taj način povećati kapacitet upijanja tla. Ta je osobina humusa važna kod svih vrsta tla, a posebno važnu ulogu ima u peskovitom tlu.

Humusne materije imaju veliku sposobnost vezivanja hranjivih materije u obliku koji je pristupačan biljkama.

U hemijskom se smislu humusne materije mogu podeliti na tri grupe organskih materija:

  • humin,
  • fulvinske kiseline i
  • humusne kiseline.

Mnogi nusproizvodi razgradnje kao što su auksini, vitamini, niskomolekularne kiseline nastale raspadom organskih materije (npr. jantarna kiselina), aminokiseline mikrobnog porekla, takođe, fiziološki utiču na rast biljaka. Te su materije stimulatori rasta i razvoja, a pored toga su i izvor kiseonika za biljke. Brojni su eksperimenti dokazali da fulvinske i neke huminske kiseline pozitivno utiču na rast biljaka i razvoj mikroorganizama, a igraju i veoma važnu ulogu pri preuzimanju gvožđa i drugih mikroelemenata iz tla.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.

Title

Go to Top